Fri05222015

Last update09:25:28 PM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Bảng điều khiển

Dẫn xuất halogen

  • PDF.

hóa học 11Chương dẫn xuất halogen giới một loại hợp chất có nhóm chức mở đầu cho kiến thức của hàng loạt các hợp chất có nhóm chức trong chương trình hóa học phổ thông. Dẫn xuất halogen không những có tầm quan trọng trong bài học mà nó còn có nhiều ứng dụng trong thực tế.

I - KHÁI NIỆM

1. Định nghĩa

Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử hiđrocacbon bằng các nguyên tử halogen ta được dẫn xuất halogen của hiđrocacbon, thường gọi  tắt là dẫn xuất halogen.

2. Phân loại

• Dẫn xuất halogen gồm có dẫn xuất flo, dẫn xuất clo, dẫn xuất  brom, dẫn xuất  iot và dẫn xuất chứa đồng thời một vài halogen khác nhau.

• Dựa theo cấu tạo của gốc hiđrocacbon, người ta phân thành các loại sau :

Dẫn xuất halogen no : CH2FCl; CH2Cl-CH2Cl ; CH3-CHBr-CH3; (CH3)3C-I

Dẫn xuất halogen không no :  CF2 = CF2;  CH2 = CH – Cl;  CH2 = CH-CH2 –Br

Dẫn xuất halogen thơm: C6H5F; C6H5CH2 –Cl; p-CH3C6H4Br  ;  C6H5I

• Bậc của dẫn xuất halogen bằng bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nguyên tử halogen.

3. Đồng phân và danh pháp
a) Đồng phân
Dẫn xuất halogen có đồng phân mạch cacbon như ở hiđrocacbon, đồng thời có  đồng phân vị trí nhóm chức. Thí dụ :
b) Tên thông thường
Có một số ít dẫn xuất halogen được gọi theo tên thông thường. Thí dụ :
CHCl3 (clorofom)     ; CHBr3 (bromofom)       ; CHI3 (iođofom)
c) Tên gốc - chức
Tên của các dẫn xuất halogen đơn giản cấu tạo từ tên gốc hiđrocacbon + halogenua :
CH2Cl2 metylen clorua      CH2 = CH – F vinyl florua        CH2 = CH- CH2– Cl  anlyl clorua       C6H5 – CH2 - Br  benzyl bromua
d) Tên thay thế
Trong trường hợp chung, dẫn xuất halogen được gọi theo tên thay thế, tức là coi các nguyên tử halogen là những nhóm thế đính vào mạch chính của hiđrocacbon :

 

II - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Phản ứng thế nguyên tử halogen

RCl  +  NaOH  →   ROH  +  NaCl

Khả năng phản ứng phụ thuộc vào gốc R :   không no > no > thơm

 

Tác dụng với KCN

RCl +  KCN  →   RCN  +  KCl

2. Phản ứng tách hiđro halogenua

Quy tắc Zaixep: Khi tách HX khỏi dẫn xuất halogen, nguyên tử halogen (X) ưu tiên tách ra cùng với H ở nguyên tử C bậc cao hơn bên cạnh.
3. Phản ứng với magie
(etyl magie bromua tan trong ete)
4. Phản ứng khác
2RCl  +  Na  →     R-R   +  2NaCl
C6H6 +  CH3Cl  →   C6H5CH3 +  HCl
CH2Cl - CH2Cl  +  2NaOH  →   OHCH2-CH2OH  +  2NaCl
CH2Cl - CH2Cl  +  Zn  →   CH2=CH2 +  ZnCl2
III. ĐIỀU CHẾ
- Thế halogen vào ankan, aren
- Cộng HX, X2 vào anken.
- Ancol tác dụng với HX.

 

 Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Thông báo

Hiện nay có một số file đã bị xóa trên mediafire. Nếu gặp trường hợp này, mong các bạn báo lại cho BQT bằng cách lập topic thông báo link bài bị hỏng trong trang chủ tại đây.